ՀԱՅ РУС ENG
MAIN
     
MAIN SECTIONS

Tax Calendar

Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարներ

 2017թ. IV եռամսյակի բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների հաշվարկ-հաշվետվությունները բնապահպանական մարմին գրանցման ներկայացնելու վերջնաժամկետ


Եկամտային հարկի հաշվարկ

                                                                                 

2017թ. դեկտեմբեր ամսվա եկամտային հարկի հաշվարկ

 

Եկամտային հարկի վճարում

 

2017թ. դեկտեմբեր ամսվա եկամտային հարկի վճարում

 

Նվազագույն եկամտային հարկի վճարում

 

անհատ ձեռնարկատերերի կողմից 2017թ. դեկտեմբեր ամսվա համար նվազագույն եկամտային հարկի վճարման վերջնաժամկետ

 

Շահութահարկի հաշվարկի ներկայացում

 

2017թ. IV եռամսյակում ոչ ռեզիդենտներին վճարված (շահաբաժինների գծով` հաշվեգրված) եկամուտների, պահված և բյուջե վճարված շահութահարկի գումարների մասին հաշվարկի ներկայացման վերջնաժամկետ

 

Շահութահարկի վճարում

 

2017թ. դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում հարկային գործակալի կողմից ոչ ռեզիդենտից պահված (շահաբաժինների գծով` հաշվարկված) շահութահարկի գումարների բյուջե վճարման վերջնաժամկետ

 

2018թ. հունվար ամսվա շահութահարկի կանխավճարի ամսական գումարի վճարման վերջնաժամկետ

 

 

 

Ակցիզային հարկի հաշվարկի ներկայացում

 

2017թ. IV եռամսյակի ակցիզային հարկի հաշվարկի ներկայացման վերջնաժամկետ

 

Ակցիզային հարկի վճարում

 

2017թ. դեկտեմբեր ամսվա ակցիզային հարկի վճարման վերջնաժամկետ

Նշում` Արցախի Հանրապետություն ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանքների ՀՀ սահմանով ներմուծման դեպքում ակցիզային հարկը վճարվում է ներմուծման օրվանից 10 օրվա ընթացքում` ՀՀ պետական բյուջե:

 

Ավելացված արժեքի հարկի հաշվարկի ներկայացում

 

2017թ. դեկտեմբեր ամսվա ԱԱՀ-ի հաշվարկի ներկայացման վերջնաժամկետ

 

2017թ. IV եռամսյակի ԱԱՀ-ի հաշվարկի ներկայացման վերջնաժամկետ

 

2017թ. II կիսամյակի ԱԱՀ-ի հաշվարկի ներկայացման վերջնաժամկետ

 

2017թ. դեկտեմբեր ամսում դուրս գրված և ստացված հարկային հաշիվների վերաբերյալ տեղեկանքի ներկայացման վերջնաժամկետ

 

2017թ. IV եռամսյակում դուրս գրված և ստացված հարկային հաշիվների վերաբերյալ տեղեկանքի ներկայացման վերջնաժամկետ

 

2017թ. II կիսամյակում դուրս գրված և ստացված հարկային հաշիվների վերաբերյալ տեղեկանքի ներկայացման վերջնաժամկետ

 

Ավելացված արժեքի հարկի վճարում

 

2017թ. դեկտեմբեր ամսվա համար հաշվարկված ԱԱՀ-ի վճարման վերջնաժամկետ

 

2017թ. IV եռամսյակի համար հաշվարկված ԱԱՀ-ի վճարման վերջնաժամկետ

 

Անհատ ձեռնարկատերերի կողմից հաշվարկ–հաշվետվությունները և այլ տեղեկությունները կիսամյակային ներկայացնելու համար հայտարարագրի ներկայացում

 

«Հարկերի մասին» ԼՂՀ օրենքի 20'-րդ հոդվածով սահմանված պայմանները բավարարող անհատ ձեռնարկատերերի կողմից 2018թ. համար հայտարարագրի ներկայացման վերջնաժամկետ

 

 

 

Առևտրի հարկ վճարողների կողմից հայտարարագրի ներկայացում

 

Առևտրի հարկ վճարողների կողմից հարկային մարմնի սահմանված ձևով իրենց հաշվառման վայրի հարկային մարմին 2018թ. համար հայտարարագրերի ներկայացման վերջնաժամկետ

 

Առևտրի հարկի հաշվարկի ներկայացում

 

2017թ. դեկտեմբեր ամսվա առևտրի հարկի հաշվարկի ներկայացման վերջնաժամկետ

 

2017թ. II կիսամյակի առևտրի հարկի հաշվարկի ներկայացման վերջնաժամկետ

 

Առևտրի հարկի վճարում

 

2017թ. դեկտեմբեր ամսվա համար հաշվարկված առևտրի հարկի վճարման վերջնաժամկետ

 

Ապրանքների արտադրության և շրջանառության ֆիզիկական ծավալների և գների վերաբերյալ հաշվետվությունների ներկայացում:

 

2017թ. դեկտեմբեր ամսվա ապրանքների արտադրության և շրջանառության ֆիզիկական ծավալների և գների վերաբերյալ հաշվետվության ներկայացման վերջնաժամկետ

 

2017թ. նոյեմբեր ամսվա ապրանքների արտադրության և շրջանառության ֆիզիկական ծավալների և գների վերաբերյալ ճշտված հաշվետվության ներկայացման վերջնաժամկետ

 

2017թ. IV եռամսյակի համար ապրանքների արտադրության և շրջանառության ֆիզիկական ծավալների և գների վերաբերյալ հաշվետվության ներկայացման վերջնաժամկետ

 

Հաստատագրված վճարի հայտարարությունների ներկայացում

 

2017թ. դեկտեմբեր ամսվա վիճակախաղերի կազմակերպման գործունեության համար ելակետային տվյալների վերաբերյալ հայտարարության ներկայացման վերջնաժամկետ

 

2017թ. IV եռամսյակում ավտոտեխսպասարկման կայանների գործունեության սահմանային չափերի ցուցանիշների վերաբերյալ հայտարարության ներկայացման վերջնաժամկետ

 

2017թ. Il կիսամյակում ավտոտեխսպասարկման կայանների գործունեության սահմանային չափերի ցուցանիշների վերաբերյալ հայտարարության ներկայացման վերջնաժամկետ

 

2017թ. IV եռամսյակում առևտրի իրականացման վայրերում և առևտրի իրականացման վայրերից դուրս գտնվող` 10 քառ. մետր մակերեսից ոչ ավելի առևտրական տարածք ունեցող խանութների, կրպակների /տաղավարների/ միջոցով իրականացվող առևտրական գործունեության սահմանային չափերի ցուցանիշների վերաբերյալ հայտարարությունների ներկայացման վերջնաժամկետ

 

2017թ. Il կիսամյակում առևտրի իրականացման վայրերում և առևտրի իրականացման վայրերից դուրս գտնվող` 10 քառ. մետր մակերեսից ոչ ավելի առևտրական տարածք ունեցող խանութների, կրպակների /տաղավարների/ միջոցով իրականացվող առևտրական գործունեության սահմանային չափերի ցուցանիշների վերաբերյալ հայտարարությունների ներկայացման վերջնաժամկետ

 

2017թ. IV եռամսյակում «Հաստատագրված վճարների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 25-րդ  հոդվածի 2-րդ մասի «ա» եվ «բ» կետերով սահմանված սահմանային չափերի համապատասխան ցուցանիշների վերաբերյալ հայտարարության ներկայացման վերջնաժամկետ

 

2017թ. Il կիսամյակում «Հաստատագրված վճարների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 25-րդ  հոդվածի 2-րդ մասի «ա» եվ «բ» կետերով սահմանված սահմանային չափերի համապատասխան ցուցանիշների վերաբերյալ հայտարարության ներկայացման վերջնաժամկետ

 

2017թ. IV եռամսյակում հանրային սննդի ոլորտում իրականացվող գործունեության սահմանային չափերի ցուցանիշների վերաբերյալ հայտարարության ներկայացման վերջնաժամկետ

 

2017թ. Il կիսամյակում հանրային սննդի ոլորտում իրականացվող գործունեության սահմանային չափերի ցուցանիշների վերաբերյալ հայտարարության ներկայացման վերջնաժամկետ

 

Հաստատագրված վճարի տեղեկությունների ներկայացում

 

ավտոտրանսպորտային միջոցների գազալցման (գազալիցքավորման) գործունեություն իրականացնող հարկ վճարողների կողմից 2017թ. դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում իրենց կողմից ստացված գազի ֆիզիկական ծավալների վերաբերյալ տեղեկությունների ներկայացման վերջնաժամկետ

 

Հաստատագրված վճարի վճարում

 

2017թ. դեկտեմբեր ամսվա հաստատագրված վճարի վճարման վերջնաժամկետ

 

Ավտոմոբիլային ճանապարհների շինարարության, նորոգման և պահպանման համար կատարվող մասհանումների հաշվարկի ներկայացում

 

2017թ. IV եռամսյակի ավտոճանապարհների շինարարության, նորոգման և պահպանման համար կատարվող մասհանումների հաշվարկի ներկայացման վերջնաժամկետ

Ավտոմոբիլային ճանապարհների շինարարության, նորոգման և պահպանման համար կատարվող մասհանումների վճարում

 

2017թ. IV եռամսյակի ավտոճանապարհների շինարարության, նորոգման և պահպանման համար կատարվող մասհանումների վճարման վերջնաժամկետ

 

Հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճարների հաշվետվության ներկայացում

 

2017թ. IV եռամսյակի հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճարների հաշվետվության ներկայացման վերջնաժամկետ

 

Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարներ

2017թ. IV եռամսյակի բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների հաշվարկ-հաշվետվությունները հարկային մարմին ներկայացնելու վերջնաժամկետ

Նշում` հարկային մարմինների կողմից բնապահպանական և բնօգտագործման հաշվարկ-հաշվետվություններն ընդունվում են` բնապահպանական մարմնի կողմից գրանցվելուց հետո

 
Ռադիոհաճախականության օգտագործման թույլտվության տրամադրման  և օգտագործման պարտադիր վճարների վճարում

 

 2017թ. IV եռամսյակի ռադիոհաճախականության օգտագործման թույլտվության տրամադրման և օգտագործման պարտադիր վճարների վճարման վերջնաժամկետ

 
Հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճարների վճարում

 

2018թ. I եռամսյակի հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճարների վճարման վերջնաժամկետ
Հաստատագրված վճարի հայտարարության ներկայացում

 

2018թ. փետրվար ամսվա համար ինտերնետ շահումով խաղերի գործունեություն իրականացնողների համար յուրաքանչյուր վայրի (հասցեի) մասով ելակետային տվյալների ներկայացման վերջնաժամկետ
You are the 2976851-րդ visitor
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
online.tax.nk.am
 

 
Tax Calendar
MoTuWeThFrSaSu
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 
January
 
Հրապարակումներ


Հարկատու ամսագիր

   N2(8)

Տեսանյութեր

ԲԱՐՁՐԱՍՏԻՃԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԱՆՑ ԳՈՒՅՔԻ, ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԵՐ
 

 

Tax service
All rights reserved Օգտագործման Պայմաններ