TAX.NK.AM

ՀԱՅ РУС ENG
MAIN
MAIN SECTIONS

30-30

(047) 94-86-20

ԴԻՄԵԼ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ


ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՑԱՆԿԻ   ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՄԵԴԻԱ ՆՅՈՒԹ


1.ՀԱՐԿԵՐԻ ՈԼՈՐՏ
1.1 ԼՂՀ օրենքը «Հարկերի մասին»
1.2. ԼՂՀ կառավարության 14.09.99թ. ««Հարկերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 22 հոդվածով նախատեսված դեպքերում հարկային մարմնի կողմից հարկվող օբյեկտների և հարկային պարտավորությունների հաշվարկման (գնահատման) կարգը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հարկային օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում շուկայական (սովորաբար կիրառվող) գները որոշելու մասին» N 75 որոշում
1.3 ԼՂՀ կառավարության 26.12.00թ. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում առաքվող  կամ տրամադրվող կամ տեղափոխվող արտադրանքի, ապրանքների գրանցման (հաշվառման)  և վաճառվող  արտադրանքի, ապրանքների և դրանց գների (հասույթի) գրանցման (հաշվառման) մասին» N 255 որոշումը
1.4 ԼՂՀ կառավարության 25.06.02թ. «Որոշ  ապրանքների  արտադրության և շրջանառության ֆիզիկական ծավալների ու գների վերաբերյալ հաշվետվությունները հարկային մարմիններ ներկայացնելու կարգը հաստատելու մասին» N 150  որոշումը
1.5 ԼՂՀ կառավարության 2002 թվականի սեպտեմբերի 18-ի «Հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով չկատարված պարտավորության դիմաց հարկային մարմնի կողմից հարկ վճարողի գույքի վրա արգելանք դնելու և դատարանի վճռից հետո բռնագանձված գույքն իրացնելու կարգը հաստատելու մասին» N 232 որոշումը
1.6 ԼՂՀ կառավարության 11.03.03թ. «Հարկերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 31-րդ հոդվածով նախատեսված վաղեմության ժամկետի կասեցման համար հիմք հանդիսացող արձանագրության կազմման կարգը հաստատելու մասին» N 63 որոշում
1.7 ԼՂՀ կառավարության 31.07.06թ. «Հարկային  մարմինների կողմից  հարկ  վճարողների վերաբերյալ  տվյալների հրապարակման   կարգը հաստատելու մասին» N 400 որոշում
1.8 ԼՂՀ կառավարության 18.08.09թ. «Առանց երկկողմանի հաշվարկային փաստաթղթերի կամ հաշվարկային փաստաթղթերում նշված պայմաններից էականորեն տարբերվող պայմաններով կատարված կատարված գործարքների վերաբերյալ հարկային մարմիններ տեղեկություններ ներկայացնելու կարգը և ձևերը հաստատելու մասին» N 513-Ն որոշում
1.9 ԼՂՀ կառավարության 27.09.11թ. «Գույքը հաշվառող կամ գույքի նկատմամբ իրավունքները գրանցող մարմինների կողմից գույքի և գույքի նկատմամբ գրանցված իրավունքների վերաբերյալ տեղեկությունները Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայություն ներկայացնելու կարգը հաստատելու մասին» N 716-Ն որոշում
1.10 ԼՂՀ կառավարության 27.09.11թ. «Ստուգումներ իրականացնելու լիազորություն ունեցող մարմինների կողմից տնտեսավարող սուբյեկտների ֆինանսական կամ տնտեսական գործունեությանն առնչվող ստուգումների արդյունքների վերաբերյալ տեղեկությունները Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր հարկային  պետական ծառայություն ներկայացնելու կարգը հաստատելու մասին» N 717-Ն որոշում
1.11 ԼՂՀ կառավարության 29.12.11թ. «Հարկերի, տուրքերի և այլ պարտադիր վճարների գծով հարաբերությունները կարգավորող իրավական ակտերի դրույթների վերաբերյալ պարզաբանումների տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» N 1041-Ն որոշում
1.12 ԼՂՀ կառավարության 28.03.12թ. «Հարկ վճարողի հաշվառման համարի տրամադրման դիմումի ձևը և դրանում լրացման ենթակա տվյալների ցանկը սահմանելու մասին» N 171-Ն որոշում
1.13 ԼՂՀ կառավարության 28.03.12թ. «Հարկ վճարողի հաշվառման վկայականի ձևաթուղթը և դրանում պարունակվող տեղեկությունների ցանկը սահմանելու մասին» N 172-Ն որոշում
1.14 ԼՂՀ կառավարության 28.03.12թ. «Կազմակերպությունների և ֆիզիկական անձանց հարկային հաշվառման միասնական ռեեստրի վարման կարգը և ձևը հաստատելու մասին» N 173-Ն որոշում
1.15 ԼՂՀ կառավարության 08.11.13թ. «Արտադրանքի, ապրանքների մնացորդի պակասորդ հայտնաբերելու կարգը հաստատելու մասին» N 766-Ն որոշում
1.16 ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 13.02.09թ. «Հարկ վճարողի կողմից տեղեկություններ փակցնելու հայտարարության օրինակելի ձևը հաստատելու մասին» N 2-Ն հրաման
1.17 ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 01.07.09թ. «Հարկային օրենսդրությամբ նախատեսված հաշվարկ-հաշվետվությունները և այլ տեղեկությունները կիսամյակային ներկայացնելու համար հարկային մարմին ներկայացվող հայտարարագրի ձևը սահմանելու մասին» N 17/Ն համան
1.18 ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 22.01.14թ. «Հարկային մարմին հաշվետվություններն էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնելու մասին պայմանագրի օրինակելի ձևը սահմանելու մասին» 4-Ն հրաման
1.19 ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 12.05.14թ. «Հարկ վճարողի հարկային պարտավորությունները ճշգրտելու կարգը և եզրակացության ձևը հաստատելու մասին» 9-Ն հրաման

2. ՇԱՀՈՒԹԱՀԱՐԿԻ ՈԼՈՐՏ
2.1 ԼՂՀ օրենքը «Շահութահարկի մասին»
2.2 ԼՂՀ կառավարության 2000 թվականի օգոստոսի 15-ի «Հիմնական միջոցների (այդ թվում վարձակալված) վրա կատարված ծախսերն ըստ ընթացիկ և կապիտալ բնույթի տարբերակելու հայտանիշները և չափերը սահմանելու մասին» N 165 որոշում
2.3 ԼՂՀ կառավարության 2000 թվականի դեկտեմբերի 26-ի «Ծախսերը հիմնավորող փաստաթղթերի նկատմամբ ներկայացվող պահանջները սահմանելու և այդ փաստաթղթերի կազմման կարգը հաստատելու մասին» N 254 որոշում
2.4 ԼՂՀ կառավարության 2001 թվականի հունիսի 19-ի «Հարկման նպատակով համախառն եկամտից իրականացվող նվազեցումների որոշ տեսակների առավելագույն թույլատրելի չափեր սահմանելու մասին» N 168 որոշում
2.5 ԼՂՀ կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 20-ի «Գիտահետազոտական և փորձակոնստրուկտորական աշխատանքների դասակարգման (հասկացության) մասին» N 207 որոշում
2.6 ԼՂՀ կառավարության 2003 թվականի հուլիսի 8-ի «Կազմակերպությունների (բացառությամբ բանկերի) դեբիտորական պարտքերի հնարավոր կորուստների պահուստի (պահուստաֆոնդի) ձևավորման դեբիտորական ու կրեդիտորական պարտքերի անհուսալի ճանաչման և դուրսգրման կարգը հաստատելու մասին» N 205 որոշում
2.7 ԼՂՀ կառավարության 2003 թվականի օգոստոսի 26-ի «Հարկման նպատակով համախառն եկամտից նվազեցվող գույքի փաստացի կորստի (բնական կորստի) չափերը սահմանելու կարգի մասին» N 245 որոշում
2.8 ԼՂՀ կառավարության 28.03.06թ. «Ծառայողական գործուղման մեկնած աշխատողների գործուղման ծախսերի հատուցման համար կատարվող  վճարումների  նվազագույն և առավելագույն չափերն ու վճարման կարգը սահմանելու մասին» N 164 որոշում
2.9 ԼՂՀ կառավարության 31.07.12թ. «Օֆշորային գոտիների (երկրների) ցանկը սահմանելու մասին» N 537-Ն որոշում
2.10 ԼՂՀ կառավարության 12.09.13թ. «Հարկման նպատակով համախառն եկամտից նվազեցվող գույքի փաստացի այլ կորուստների չափերը սահմանելու կարգի մասին» N 613-Ն որոշում
2.11 ԼՂՀ ՀՊՎ պետի 2004 թվականի հունվարի 7-ի «Ռեզիդենտների կողմից շահութահարկի հաշվարկման և վճարման հրահանգը hաստատելու մասին» N 2/Ղ հրաման
2.12 ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 22.01.14թ. «Ռեզիդենտների շահութահարկի հաշվարկի ձևն ու լրացման կարգը սահմանելու և ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 20.01.10թ N 1/Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»  N 3-Ն հրաման
2.13 ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 26.03.10թ. «Պետության կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերի շրջանակներում տրամադրվող ֆինանսական աջակցության նպատակային գումարների հարկային հաշվառման մասին» N 1 պաշտոնական պարզաբանում
2.14 ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 17.04.14թ. ««Շահութահարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 32-րդ հոդվածի 2-րդ մասի կիրառման վերաբերյալ» N 4 պաշտոնական պարզաբանում

3. ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՈԼՈՐՏ
3.1 ԼՂՀ օրենքը «Եկամտային հարկի մասին»
3.2 ԼՂՀ կառավարության  04.03.14թ. «Նոր աշխատողի համարգրանցման հայտում և (կամ) եկամտային հարկի ամփոփ հաշվարկում ներառվելիք` անձին վերաբերող` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ որպես սահմանափակ օգտագործման ենթակա տեղեկատվություն պարունակողգրանցման հայտը և (կամ)  եկամտային հարկի ամփոփ հաշվարկը հարկային մարմին ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին» N 119-Ն որոշում
3.3 ԼՂՀ կառավարության  04.03.14թ. «Բնամթերային (ոչ դրամական) ձևով ստացման ենթակա (ստացված) եկամուտը ֆիզիկական անձանց համախառն եկամտում հաշվի առնելու կարգը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի օգոստոսի 22-ի  N 229  որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու  մասին» N 117-Ն որոշում
3.4 ԼՂՀ կառավարության 28.01.14թ. «Մինչև «Եկամտային հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքն ուժի մեջ մտնելը վարձու աշխատողներին հարկումից հետո վճարման ենթակա աշխատավարձի հիման վրա աշխատավարձի մեծության որոշման կարգը սահմանելու մասին» N 27-Ն որոշում
3.5 ԼՂՀ կառավարության 31.07.12թ. «Աշխատողի աշխատանքի ընդունումը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգովգրավոր չձևակերպելու (այսինքն` աշխատանքի ընդունման մասինգրավոր հրամանի և (կամ)գրավոր պայմանագրի բացակայության) փաստն արձանագրելու կարգը սահմանելու մասին» N 538-Ն որոշում
3.6 ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 17.02.14թ. «Վարձու աշխատողի և պայմանագրային եկամուտ ստացող ֆիզիկական  անձի անհատական  տվյալների  գրանցման  հայտի,  եկամտային  հարկի և կուտակային վճարի, տարեկան եկամուտների մասին հաշվարկների, կազմակերպության կողմից որպես հարկային գործակալ եկամտային  հարկի  պահում  (գանձում)  և   պետական    բյուջե   վճարում   կատարելու  պարտավորություն  ստանձնելու  մասին հայտարարության,  կազմակերպության (անհատ ձեռնարկատիրոջ) կողմից ֆիզիկական անձանց հաշվարկված  և վճարված եկամուտների, իրականացված նվազեցումների և պահված եկամտային հարկի գումարների, ինչպես նաև գործատուի (վարձու) աշխատողի համար կատարված կուտակային վճարների մասին և  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում ոչ ռեզիդենտին վճարած հարկերի մասին տեղեկանքների ու  գրանցման հայտի և եկամտային հարկի անձնավորված հաշվարկի ընդունման մասին ստացականների  ձևերը սահմանելու մասին»   N 5-Ն հրաման     
3.7 ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 03.02.2014թ. ««Եկամտային հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքն ուժի մեջ մտնելու հետ կապված, օրենքի 25-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն ընդունված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հունվարի 28-ի N 27-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի կիրառման մի քանի հարցերի վերաբերյալ» N 1 պաշտոնական պարզաբանում
3.8 ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 03.02.2014թ. «2014 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտած «Եկամտային հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի կիրարկմամբ պայմանավորված ամենամյա արձակուրդի գումարների հարկման վերաբերյալ» N 2 պաշտոնական պարզաբանում
3.9 ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 03.02.2014թ. «2014 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտած «Եկամտային հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի կիրարկմամբ պայմանավորված ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների գումարների հարկման վերաբերյալ» N 3   պաշտոնական պարզաբանում

4. ԱԿՑԻԶԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՈԼՈՐՏ
4.1 ԼՂՀ օրենքը «Ակցիզային հարկի մասին»
4.2 ԼՂՀ կառավարության 11.07.00թ. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում արտադրվող ակցիզային հարկով հարկման ենթակա որոշ ապրանքների ակցիզային դրոշմանիշերով դրոշմավորման մասին» թիվ 138 որոշում
4.3 ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 02.07.14թ. ««Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում արտադրվող ակցիզային հարկով հարկման ենթակա որոշ ապրանքների ակցիզային դրոշմանիշների ստացման, պահպանման, հաշվառման, տրամադրման և դրանց նկատմամբ հսկողության» կարգը հաստատելու և հարկային պետական վարչության 2001 թվականի փետրվարի 7-ի թիվ 3/Ղ հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 11-Ն հրաման
4.4 ԼՂՀ ՀՊՎ պետի 16.09.03թ. «Մանրածախ առևտրի ոլորտում իրացման համար թույլատրելի չափերով տարաների ցանկին չհամապատասխանող տարաներով Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետությունում արտադրվող ակցիզային հարկով հարկման ենթակա որոշ ապրանքների  ակցիզային դրոշմանիշերով պարտադիր դրոշմավորման» կարգը հաստատելու մասին N 41/Ղ հրաման

5. ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿԻ ՈԼՈՐՏ
5.1 ԼՂՀ օրենքը «Ավելացված արժեքի հարկի մասին»
5.2 ԼՂՀ կառավարության 16.05.00թ. «Ավելացված արժեքի հարկից ազատվող գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակման ավարտուն տեխնոլոգիական ցիկլ անցնող ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին» N 86 որոշում
5.3 ԼՂՀ կառավարության 24.07.01թ. «Հարկային մարմիններ տեղեկություններ ներկայացնելու նպատակով` հարկ վճարողների  հարկային հաշիվներում ցույց տրված հարկվող շրջանառության  չափը սահմանելու մասին» N 194 որոշում
5.4 ԼՂՀ կառավարության 16.10.01թ. «Իրացման  ժամանակ ավելացված արժեքի հարկից ազատվող թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարերի ցանկը հաստատելու մասին» N 268 որոշում
5.5 ԼՂՀ կառավարության 22.06.04թ. «Ավելացված արժեքի հարկից ազատվող զինվորական հանդերձանքի ցանկը հաստատելու մասին» N 238 որոշում
5.6  ԼՂՀ կառավարության 28.08.08թ. «Որոշ ապրանքատեսակների ավելացված արժեքի հարկով հարկվող շրջանառության որոշման նպատակով ճշգրտվող տվյալները, այդ տվյալների ճշգրտման առավելագույն սահմանները և ապրանքի միավորի հաշվարկային գնի որոշման կարգը սահմանելու մասին» N 592 որոշում
5.7 ԼՂՀ կառավարության 23.06.09թ. «Ֆիզիկական անձի իրականացրած գործարքների մասով ավելացված արժեքի հարկի հաշվարկները ներկայացնելու, գումարների վճարման կարգը և ժամկետները սահմանելու մասին» N 403-Ն որոշում
5.8 ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 26.03.12թ. «Ավելացված արժեքի հարկի հաշվարկի ձևերն ու լրացման կարգերը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության պետի 2009 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 32/Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 4-Ն հրաման
5.9 ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 15.09.08թ. «Վերաարտահանում» մաքսային ռեժիմով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունից արտահանված ապրանքների նկատմամբ ավելացված արժեքի հարկի կիրառման «Վերաարտահանում» մաքսային ռեժիմով արտահանված ապրանքների իրացման շրջանառության և այդ  ռեժիմով արտահանված ապրանքների օտարման գործարքներին վերաբերվող ձեռքբերումների մասով հաշվանցվող ԱԱՀ-ի հաշվարկներում արտացոլման կարգի վերաբերյալ» N 1 պաշտոնական պարզաբանում
5.10 ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 19.01.11թ. «2011 թվականի հունվարի 1-ից բենզինի և (կամ) դիզելային վառելիքի արտադրանքի հարկման որոշ հարցերի վերաբերյալ» N 1պաշտոնական պարզաբանում
5.11 ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 15.08.11թ. «Բանկերի և վարկային կազմակերպությունների կողմից վարկերի տրամադրման գործարքների (գործառնությունների) նկատմամբ ավելացված արժեքի հարկի կիրառման հարցերի վերաբերյալ» N 5 պաշտոնական պարզաբանում

6. ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿԻ ՈԼՈՐՏ
6.1 ԼՂՀ օրենքը «գույքահարկի մասին»  
6.2 ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 14.10.2013թ. «Ֆիզիկական անձանց գույքահարկի և հողի հարկի ծանուցագրերի ու անդորրագրերի ձևերը հաստատելու մասին» N 8-Ն հրաման                                           

7. ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԻ ՈԼՈՐՏ
7.1 ԼՂՀ օրենքը «հողի հարկի մասին»

8. ԱՌԵՎՏՐԻ ՀԱՐԿԻ ՈԼՈՐՏ
8.1 ԼՂՀ օրենքը «Առևտրի հարկի մասին»
8.2 ԼՂՀ կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 20-ի «Առևտրի հարկ վճարողների կողմից եկամուտների և ծախսերի հաշվառման կարգի մասին» N 206 որոշում
8.3 ԼՂՀ ՀՊՎ պետի 2002 թվականի հուլիսի 15-ի ««Առևտրի հարկի հաշվարկման և վճարման կարգի մասին» հրահանգը հաստատելու մասին» N 30/Ղ հրաման
8.4 ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 12.07.13թ. ««Առևտրի հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 4-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «բ» կետի և 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի «գ» կետի կիրառման վերաբերյալ» N 1 պաշտոնական պարզաբանում
 
9. ՀԱՍՏԱՏԱԳՐՎԱԾ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏ
9.1 ԼՂՀ օրենք «Հաստատագրված վճարների մասին»
9.2 ԼՂՀ կառավարության 1998 թվականի նոյեմբերի 24-ի «Հաստատագրված վճարների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 249 որոշում
9.3 ԼՂՀ կառավարության 2006 թվականի ապրիլի 26-ի «Ավտոտրանսպորտային միջոցների գազալցման (գազալիցքավորման) գործունեություն իրականացնողների կողմից հարկային մարմին ներկայացվող տեղեկությունների մասին» N 242 որոշում
9.4 ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի դեկտեմբերի 23-ի «Անմիջական (խաղասրահում) ինտերնետ շահումով խաղերի կազմակերպման համար նախատեսված համակարգիչները հարկային մարմնի կողմից դրոշմավորելու, կնքելու և հաշվառելու կարգը սահմանելու մասին» N 915 որոշում
9.5 ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 04.04.11թ. «Հաստատագրված վճարների հաշվարկման ելակետային տվյալների և ուղղիչ գործակիցների, սահմանային չափի ցուցանիշների մասին հայտարարության, համամասնությունների մասին տեղեկանքի ձևերը և դրանց լրացման կարգերը հաստատելու, հարկային մարմնի մի շարք հրամաններ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 3-Ն հրաման

10. ԱՐՏՈՆԱԳՐԱՅԻՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏ
10.1 ԼՂՀ օրենքը «Արտոնագրային վճարների մասին»

11. ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏ
11.1 ԼՂՀ օրենքը «Հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճարների մասին»
11.2 ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 25.01.08թ. «Հանրային ծառայությունների  կարգավորման պարտադիր վճարներ հաշվետվության ձևը հաստատելու մասին» թիվ 5/Ն հրաման

12. ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ, ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄՆԵՐԻ (ՄԱՍՀԱՆՈՒՄՆԵՐԻ) ՈԼՈՐՏ
12.1 ԼՂՀ օրենքը «Ավտոմոբիլային ճանապարհների շինարարության, նորոգման և պահպանման համար կատարվող հատկացումների (մասհանումների) մասին»
12.2 ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 05.03.13թ. «Ավտոմոբիլային ճանապարհների շինարարության, նորոգման և պահպանման համար կատարվող հատկացումների (մասհանումների) հաշվարկի ձևն ու լրացման կարգը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության 2007 թվականի հունվարի 25-ի թիվ 06/Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 4-Ն հրաման

13. ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏ
13.1 ԼՂՀ օրենքը «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին»
13.2 ԼՂՀ օրենքը «Բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի մասին»
13.3 ԼՂՀ կառավարության 28.11.03թ. «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» ԼՂՀ օրենքի կիրարկումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 327 որոշում
13.4 ԼՂՀ կառավարության 28.03.06թ.«Բնօգտագործման վճարի դրույքաչափերի մասին» N 158 որոշում
13.5 ԼՂՀ կառավարության 26.04.06թ. «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարի օբյեկտ  համարվող  փաստացի  ծավալների  չափաքանակներ  սահմանելու  մասին» N 225 որոշում
13.6 ԼՂՀ կառավարության 12.03.13թ. «Ռոյալթիների հաշվարկման համար իրացումից հասույթի հաշվարկման կարգը սահմանելու մասին» N 122-Ն որոշում
13.7 ԼՂՀ ֆինանսերի և էկոնոմիկայի նախարարի 13.02.14թ. ««Ռոյալթիի հաշվարկ-հաշվետվության» և «հաշվետու տարում կնքված, փոփոխված և լուծված պայմանագրերի վերաբերյալ տեղեկությունների» ձևը հաստատելու մասին» N 10-Ն հրաման
13.8 ԼՂՀ Ֆինանսների նախարարության 07.03.14թ. «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների եռամսյակային հաշվարկ-հաշվետվության», «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների հաշվարկ-հաշվետվությունների գրանցման մատյանի», «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճար վճարող իրավաբանական անձանց և նրանց կողմից վճարված գումարների վերաբերյալ տեղեկությունների», «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճար վճարող իրավաբանական անձանց մասով առկա ապառքների վերաբերյալ տեղեկությունների» ձևերը, «Արտադրական թափոնների փաստացի ծավալների հաշվարկի» մեթոդիկան, «Ջրային ավազան վնասակար նյութերի արտանետման համար համար հաշվառման վերցնելու նպատակով անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը», «Ջրային ավազան վնասակար նյութերի արտանետման համար համար հաշվառման վերցնելու մասին» տեղեկանքի ձևը  հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության 2007 թվականի դեկտեմբերի 5-ի թիվ 185 հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» 27-Ն հրաման

14. ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ և ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՈԼՈՐՏ
14.1 ԼՂՀ օրենքը «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին»
14.2 ԼՂՀ կառավարության 28.10.03թ «Հարկային մարմնի կողմից ստուգվող սուբյեկտի մոտ  գույքագրումների  և  չափագրումների  իրականացման   դեպքերում  գրասենյակային, առևտրային, արտադրական, պահեստային ու ստուգվող այլ ստորաբաժանումների տարածքների  կապարակնքման  կարգը սահմանելու մասին» N 276 որոշում
14.3 ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 25.05.10թ. «Հսկիչ գնումների արդյունքում վաճառված ապրանքների հետընդունման ակտի ձևը սահմանելու մասին» N 16-Ն հրաման
14.4 ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 21.06.10թ. «Չափագրման արդյունքների վերաբերյալ արձանագրության ձևը սահմանելու մասին» N 17-Ն հրաման
14.5 ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 30.06.11թ. «Հսկիչ գնումների արդյունքների վերաբերյալ արձանագրության ձևը հաստատելու մասին» N 5-Ն հրաման
14.6 ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 30.06.11թ. «Հարկային հաշվանցումների և (կամ) վերադարձի հիմնավորվածության, օրենքով սահմանված կարգով ներկայացվող տեղեկությունների ճշտության արձանագրման ուսումնասիրության արձանագրության ձևը հաստատելու մասին» N 6-Ն հրաման

15. ՀՍԿԻՉ-ԴՐԱՄԱՐԿՂԱՅԻՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏ
15.1 ԼՂՀ օրենքը «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին»
15.2 ԼՂՀ կառավարության 26.04.05թ. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մինչև 1000 բնակիչ ունեցող գյուղական բնակավայրերի ցանկը սահմանելու մասին»  N 208 որոշում
15.3 ԼՂՀ կառավարության 26.04.05թ. «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների գրանցման կարգը և    շահագործման  կանոնները  հաստատելու մասին» N 211 որոշում
15.4 ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 26.06.09թ. «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրրառման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված տուգանքների կիրառման վերաբերյալ» թիվ  3 պաշտոնական պարզաբանում

16. ՀՍԿԻՉ-ԴՐԱՄԱՐԿՂԱՅԻՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԿԻՐԱՌՈՂՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՍԵՑՄԱՆ ՈԼՈՐՏ
16.1 ԼՂՀ օրենքը «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաներ կիրառողների գործունեության կասեցման մասին»

17. ԴՐԱՄԱՐԿՂԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏ
17.1 ԼՂՀ օրենքը «Դրամարկղային գործառնությունների մասին»
ԼՂՀ կառավարության 29.11.04թ. «Դրամարկղային գործառնությունների իրականացման կարգը հաստատելու մասին» N 477 որոշում
17.2 ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 17.03.12թ. ««Դրամարկղային գործառնությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի որոշ դրույթների կիրառության վերաբերյալ» N 1 պաշտոնական պարզաբանում

18. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՈԼՈՐՏ
18.1 ԼՂՀ օրենքը «Լիցենզավորման մասին»
18.2 ԼՂՀ կառավարության 25.06.02թ. «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովելու մասին» N 128 որոշում

19. ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՈԼՈՐՏ
19.1 ԼՂՀ օրենքը «Պետական տուրքի մասին»
19.2 ԼՂՀ ‎ֆինանսների նախարարի 11.10.07թ. «Կանխիկ գանձվող պետական տուրքի տեսակների ցանկը հաստատելու մասին» թիվ 139 հրաման

20. ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏ
20.1 ԼՂՀ օրենքը «Առևտրի և ծառայությունների մասին»
20.2 ԼՂՀ կառավարության 28.12.13թ. ««Առևտրի և ծառայությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով պարտադիր դրոշմավորման ենթակա ապրանքների համար «Ղ» սերիայի դրոշմապիտակները կիրառության մեջ դնելու մասին» N 981-Ն որոշում
20.3 ԼՂՀ կառավարության 28.12.13թ. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում արտադրված պարտադիր դրոշմավորման ենթակա ապրանքների դրոշմապիտակի արժեքը սահմանելու մասին» N 982-Ն որոշում
20.4 ԼՂՀ կառավարության 28.12.13թ. ««Առևտրի և ծառայությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով պարտադիր դրոշմավորման ենթակա` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում արտադրված` տարայավորված որոշ ապրանքների դրոշմավորման և վերադրոշմավորման կանոնները սահմանելու մասին» N 983-Ն որոշում
20.5 ԼՂՀ կառավարության 28.12.13թ. «Պիտանիության ժամկետում չիրացված` դրոշմավորված ապրանքների դուրսգրման կարգը սահմանելու մասին» N 984-Ն որոշում
20.6 ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 03.12.13թ. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում  արտադրված պարտադիր դրոշմավորման ենթակա որոշ ապրանքների համար դրոշմապիտակների ձեռքբերման հայտի, նախկինում ձեռք բերված դրոշմապիտակների օգտագործման մասին հաշվետվության ձևերը սահմանելու մասին» N 9-Ն հրաման
20.7 ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 03.12.13թ. «Դրոշմապիտակների ձեռքբերման համար վճարված գումարը հարկային պարտավորությունների դիմաց հաշվանցման դիմումի ձևը սահմանելու մասին» N 10-Ն հրաման

21. ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐՄԱՆ ՈԼՈՐՏ
21.1 ԼՂՀ օրենքը «Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց գույքի և եկամուտների հայտարարագրման մասին»
21.2 ԼՂՀ կառավարության 22.05.14թ. «Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի` հարկային տարվա գույքի, եկամուտների և փոխկապակցված անձանց հայտարարագրի, բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի` պաշտոնական պարտականությունները ստանձնելու կամ պաշտոնական պարտականությունները դադարեցնելու օրվա դրությամբ առկա գույքի, եկամուտների և փոխկապակցված անձանց հայտարարագրի ու հարկային տարվա` բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի ամուսնուն, նրա հետ համատեղ ապրող ծնողին, չափահաս և չամուսնացած զավակին սեփականության իրավունքով պատկանող գույքի և եկամուտների հայտարարագրի օրինակելի ձևերը հաստատելու  և Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հունվարի 21-ի N 18 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 314-Ն որոշում
21.3 ԼՂՀ կառավարության 23.05.14թ. «Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի հարկային տարվա գույքի, եկամուտների և փոխկապակցված անձանց հայտարարագրում, բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի պաշտոնական պարտականությունները ստանձնելու կամ պաշտոնական պարտականությունները դադարեցնելու օրվա դրությամբ առկա գույքի, եկամուտների և փոխկապակցված անձանց հայտարարագրում, ինչպես նաև բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի ամուսնուն, համատեղ ապրող ծնողին, չափահաս ու չամուսնացած զավակին սեփականության իրավունքով պատկանող` հարկային տարվա գույքի, եկամուտների մասին հայտարարագրում ներառված`  հրապարակման ենթակա տվյալների վերաբերյալ տեղեկանքների բովանդակությունը, ձևերը և դրանց լրացման կարգը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 316-Ն որոշում
21.4 ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 30.05.14թ. «Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի հարկային տարվա գույքի, եկամուտների և փոխկապակցված անձանց հայտարարագրի, բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի ամուսնուն, նրա հետ համատեղ ապրող ծնողին, համատեղ չափահաս ու չամուսնացած զավակին սեփականության իրավունքով պատկանող հարկային տարվա գույքի, եկամուտների հայտարարագրի և բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի պաշտոնական պարտականությունները ստանձնելու կամ պաշտոնական պարտականությունները դադարեցնելու օրվա դրությամբ առկա գույքի, եկամուտների և փոխկապակցված անձանց հայտարարագրի լրացման ուղեցույցերը հաստատելու մասին» N 87-Ա հրաման

You are the 1225310-րդ visitor
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
online.tax.nk.am
 
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ԴՈՒՐՍԳՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
online.tax.nk.am/invoice
 
ԱՐՑԱԽԻ ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՀԱՇԻՎ
cda.am:7080/ampis-public/login.do
 
ԲԱՐՁՐԱՍՏԻՃԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԱՆՑ ԳՈՒՅՔԻ, ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԵՐ
 
Tax Calendar
MoTuWeThFrSaSu
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
December
 
Հրապարակումներ


Հարկատու ամսագիր

   N2(8)

Տեսանյութեր
 

 

Tax service
All rights reserved Օգտագործման Պայմաններ